Inclusief klimaat & diversiteit

  • Een inclusief klimaat bevordert de prestatie binnen teams
Collega Maxima Centrale Spiegelbeeld

Wij geloven in een sterke wisselwerking tussen het begrip inclusiviteit en diversiteit. We weten dat een homogene groep zeer vertrouwd en veilig kan voelen, maar ook dat een heterogene groep sneller leert, beter presteert en veranderingen makkelijker adopteert. Diversiteit is dus noodzakelijk om de verandering naar een inclusief klimaat te verzorgen. Vice versa is het zo dat het werken met diverse teams alleen slaagt als deze in een veilige omgeving opereren waarin men zich vrij voelt om te kunnen samenwerken. Kortom, het een kan niet zonder het ander.

Daarom stellen wij ons de komende jaren ten doel om al onze kennis en expertise te bundelen in een totaalaanbod dat bedrijven en overheden helpt in de transitie naar een CO2-neutrale wereld. Om deze strategie te realiseren, investeren wij in een constructief HR-beleid dat is gericht op een inclusief klimaat, diversiteit aan mensen en talenten, zelfontplooiing en samenwerking.

Onze ambitie:

Een inclusief klimaat waardoor medewerkers zich veilig en vrij voelen, met ruimte en respect voor persoonlijke normen en waarden, zodat diverse teams beter presteren.

Resultaten 2021

In 2020 is de Nederlandse Inclusiviteits Monitor (NIM) toegepast binnen ons bedrijf. Hiermee is een nulmeting uitgevoerd met behulp van een ‘beleidsscan’ en een ‘medewerkersscan’. De uitkomsten laten zien dat we goed op weg zijn met het formaliseren van het beleid, maar dat er naast een visie ook concrete doelstellingen en maatregelen opgesteld moeten worden. Ook is het regelmatig meten (voor zover mogelijk) hoe we ervoor staan belangrijk naar de toekomst toe. De medewerkersscan laat zien dat er geen reden is om aan te nemen dat medewerkers die zich (zichtbaar en/of onzichtbaar) anders voelen dan anderen, niet worden geaccepteerd in de organisatie (NIM rapport, 2020).

Daarnaast zijn enkele concrete maatregelen toegepast ter bevordering van het inclusieve klimaat binnen Equans. Zo is onze samenwerking met JINC landelijk opgeschaald en zijn wederom nieuwe collega’s gevonden via ons partnership met Goflex.

Doelen 2022

  • We ontwikkelen een standaard werkwijze op het gebied van Social Return om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te trekken
  • We organiseren samen met JINC sollicitatietrainingen en bliksemstages en doen mee met de Baas van Morgen
  • Met de landelijke werkgroep inclusief klimaat vertalen we de adviezen vanuit de NIM naar ons HR beleid

Meer weten?

Ontdek meer over ons MVO-beleid. Neem vrijblijvend contact op met een van onze MVO consultants.

Maurits van Riemsdijk

Sustainability manager

Neem contact op:

Maurits van Riemsdijk

Sustainability manager